رسول برادران

مدرس

تحلیل بنیادی

دوره های مرتبط

تحلیل بنیادی مقدماتی

14 جلسه 21 ساعت
تاریخ شروع: 23-06-1399
رزرو دوره 8

آشنایی با اصول مقدماتی تحلیل بنیادی

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 17-06-1399
رزرو دوره 90

کدال‌خوانی

2 جلسه 4 ساعت
تاریخ شروع: 24-09-1399
رزرو دوره 16

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

3 جلسه 9 ساعت
تاریخ شروع: 26-11-1399
رزرو دوره 9