دوره های مرتبط

تابلوخوانی

1 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 28-05-1399
رزرو دوره 32

تابلوخوانی

1 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 01-07-1399
رزرو دوره 19

آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه

1 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 19-08-1399
رزرو دوره 43

تابلوخوانی

1 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 09-10-1399
رزرو دوره 44

آشنایی با بورس

1 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 08-10-1399
رزرو دوره 63

تابلوخوانی

1 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 04-12-1399
رزرو دوره 78