حسن میثمی

مدرس

مسئول معاملات مشتقه

دوره های مرتبط

آشنایی با قراردادهای آتی کالا

1 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 21-05-1399
رزرو دوره 14

آشنایی با قراردادهای آتی کالا

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 27-08-1399
رزرو دوره 4

آشنایی با قرارداد های آتی نقره در بورس کالا

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 25-12-1399
رزرو دوره 67

آشنایی با قرادادهای آتی طلا

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 14-06-1400
رزرو دوره 149

آشنایی با قرادادهای آتی طلا

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 07-07-1400
رزرو دوره 133

آشنایی با قراردادهای آتی طلا

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 28-07-1400
رزرو دوره 43