محمد دشتی رحمت آبادی

مدرس

معاملات اختیار

دوره های مرتبط

option

9 جلسه 27 ساعت
تاریخ شروع: 21-01-1402
رزرو دوره 17