مهبد قندچی

مدرس

مدیر تحلیل و آموزش کارگزاری بورس بیمه ایران

دوره های مرتبط

تحلیل تکنیکال مقدماتی

7 جلسه 21 ساعت
تاریخ شروع: 24-03-1399
رزرو دوره 0

مقدماتی تحلیل تکنیکال

7 جلسه 21 ساعت
تاریخ شروع: 22-06-1399
رزرو دوره 20

آشنایی با اصول مقدماتی تحلیل تکنیکال

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 15-06-1399
رزرو دوره 91

تحلیل تکنیکال مقدماتی

7 جلسه 21 ساعت
تاریخ شروع: 01-09-1399
رزرو دوره 12

آشنایی با اصول مقدماتی تحلیل تکنیکال

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 24-08-1399
رزرو دوره 126

تحلیل تکنیکال مقدماتی

7 جلسه 21 ساعت
تاریخ شروع: 11-10-1399
رزرو دوره 22

تحلیل تکنیکال پیشرفته

7 جلسه 21 ساعت
تاریخ شروع: 04-11-1399
رزرو دوره 25