عرفان هودی

مدرس

معاون عملیات کارگزاری بورس بیمه ایران

دوره های مرتبط

تابلو خوانی

1 جلسه 4 ساعت
تاریخ شروع: 12-04-1399
رزرو دوره 4

آشنایی با بازار سرمایه

1 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 24-04-1399
رزرو دوره 225

تابلوخوانی

1 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 27-08-1399
رزرو دوره 9

آشنایی با بورس

1 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 02-09-1400
رزرو دوره 17

تابلوخوانی

1 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 06-09-1400
رزرو دوره 15