دوره های مرتبط

صفر تا صد حق تقدم

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 24-10-1399
رزرو دوره 108

صفر تا صد حق تقدم

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 08-11-1399
رزرو دوره 95

صفر تا صد حق تقدم

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 10-12-1399
رزرو دوره 17

صفر تا صد حق تقدم

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 25-01-1400
رزرو دوره 110

کدال خوانی

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 01-02-1400
رزرو دوره 153

افزایش سرمایه

2 جلسه 4 ساعت
تاریخ شروع: 16-01-1400
رزرو دوره 144

آشنایی با انواع مجامع

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 29-02-1400
رزرو دوره 186

افزایش سرمایه

1 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 26-02-1400
رزرو دوره 45

صفر تا صد حق تقدم

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 27-02-1400
رزرو دوره 51

آشنایی با انواع مجامع

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 09-03-1400
رزرو دوره 32

کدال خوانی

1 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 11-03-1400
رزرو دوره 63

صفر تا صد حق تقدم

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 19-03-1400
رزرو دوره 83