رسول برادران

تحلیل بنیادی

حسن میثمی

مسئول معاملات مشتقه

مهبد قندچی

تحلیلگر ارشد کارگزاری بورس بیمه ایران

عرفان هودی

مدیر عملیات اوراق بهادار