محمد دشتی رحمت آبادی

معاملات اختیار

رسول برادران

تحلیل بنیادی

حسن میثمی

مسئول معاملات مشتقه

مهبد قندچی

مدیر تحلیل و آموزش کارگزاری بورس بیمه ایران

عرفان هودی

معاون عملیات کارگزاری بورس بیمه ایران