نام دوره مدرس روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
صفر تا صد حق تقدم عاطفه دادگر
چهارشنبه - 16:00 الی 18:00
1 1400-03-19 ثبت نام
آشنایی با قرادادهای آتی نقره همراه با نحوه معامله در ساعت بازار حسن میثمی
سه شنبه - 14:30 الی 16:30
چهارشنبه - 12:00 الی 13:00
2 1400-03-18 ثبت نام